รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด (ประจำปีงบประมาณ 2559)

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย นั้น

บัดนี้ การจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) ให้ประชาชนได้รับทราบตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนต์