แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

โดยที่ ก.ถ.และ ก.อบต. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 จึงให้แก้ไขข้อมูลการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558-2560 ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

ข้อ 3 ให้ยกเลิกการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยให้เป็นไปตามการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งฉบับนี้แทน

คอมเมนต์