รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนต์