รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนต์