รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนต์