รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีการศึกษา 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาในเขตอบต.ท้ายตลาด มีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นักถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงอายุ 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ติดต่อรับใบสมัครและสอบถามได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โทร.036-786024 ต่อ 17 หรือ Facebook ศพด.อบต.ท้ายตลาด

คอมเมนต์