มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

รัฐบาลกำหนดให้ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งบชาติ ที่ทุกส่วนราชการจะต้องปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริาหารส่วนตำบลท้ายตลาดได้ตระหนักฯ จึงประกาศมาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์