โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในชุมชน นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  

  

คอมเมนต์