การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เพื่อเป็นมาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียลและข้อบังคับ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์