ร่วมวางแผนกับทางผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตำบลท้ายตลาด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2564 อบต.ท้ายตลาด โดยงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด อบต. ลงพื้นที่ร่วมวางแผนกับทางผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ตำบลท้ายตลาด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดทำแผนดังกล่าวฯ เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางเดียวกัน และนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ต่อไป มีการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปกครองอำเภอเมืองลพบุรี โดยท่านปลัดอำเภอเมืองลพบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี  ร่วมกันแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การจัดทำแผนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สถานที่ดำเนินการ ศาลาประชาคม บริเวณต้นไทร หมู่ที่ 4 ต.ท้ายตลาด

คอมเมนต์