ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบท้ายตลาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 ขึ้น โดยผ่านการพิจารณาร่างแผนฯ จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบท้ายตลาดและประชาคมท้องถิ่น (สัดส่วนตำบล) แล้ว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564

คอมเมนต์