การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดที่  140 /2562  ลงวันที่  1   สิงหาคม  2562  เรื่องการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต อนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนโดยตรง  จึงมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ เรื่องการพิจารณาอนุมัติการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อข้อมูล ให้แก่  นายสมจิตร  คงน้อย  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด พิจารณาคำร้องข้อมูลข่าวสาร  โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการสามารถยื่นคำร้อง ได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์