ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยเรียบร้อยและองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีแผนอัตรากำลังแบับใหม่ใช้อย่างต่อเนื่อง จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์