กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand ๔.0)

 

เมิื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ท่านนายกสรรพวัฒน์ เกิดชนะ ร่วมกับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ได้ทำการเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาเพื่่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand ๔.0) ระหว่างวันที่ ๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด

 

  

  

  

 

คอมเมนต์