คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองคืการบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 นั้น จึงประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์