แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการพัฒนา กิจกรรม จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์