รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ครบวาระไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และยังไม่มีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.ท้ายตลาด เข้ารับการดำรงตำแหน่ง จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก่อนให้มีการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก เพื่อแจ้งสภาทราบในลำดับต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์

เอกสารแนบ