รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์