การเสริมสร้างวัฒนธรรมหน่วยงาน “สุจริต โปร่งใส หน่วยงานใสสะอาด 2565”

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเสริมสร้างค่านิยม ประหยัด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงกำหนดมาตรการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์