นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ให้ปฏิบัติงานด้วยโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทาง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์