รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามระบเียบกระทรวงมหาดทไย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ ไว้โดยเปิดเผย องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์