รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์