แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้นำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือดำเนินการเพื่อป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานขององค์กรในอนาคต และช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดจะไม่มีการทุจริต จึงกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์