การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกของคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ท้ายตลาด ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท้ายตลาด เพื่อคัดเลือกประธานและเลขานุการของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายสรรพวัฒน์ เกิดชนะ นายก อบต.ท้ายตลาด ได้ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในการคัดเลือกประธานคณะกรรมการชุดนี้ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย สมาชิกสภา อบต. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกของคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คอมเมนต์