รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ในระบบ E-plan Nacc รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และได้ดำเนินการตามแผนฯ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัตินั้น จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ในระบบ E-plan Nacc รอบ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์