รายงานผลการดำเนินการตามแผนทุจริต 4 ปี ปีงบ 2564 E-plan Nacc รอบ 12 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และได้ดำเนินการตามแผนฯ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัตินั้น จึงรายงานผลการดำเนินการตามแผนทุจริต 4 ปี ปีงบ 25654 E-plan Nacc รอบ 12 เดือน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์