นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ITA องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์