การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์