หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 และครั้งที่ 2/2565)

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรีกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดจึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2565 และครั้งที่ 2/2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์