หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

เพื่อให้มีรบะบบการบริหารงานที่สอดคล้องความเสมอภาคและเป็นธรรมไม่ต่ำกว่ามาตรฐานการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์