หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในสังกัด สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์