คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

การจัดทำคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อให้บุคลากรใช้สร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพกับตนเอง โดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งโยกย้ายและการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร จึงจัดทำคู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์