หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของส่วนราชการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกได้รับการตอบสนอง ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว จึงให้ถือปฏิบัติตามหลักการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์