มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

คอมเมนต์