กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 (หมวด 6,หมวด 7,หมวด 8,หมวด 9)

คอมเมนต์