แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้มีการวางแผนอัตรากำลัง ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภาระกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์