รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีความประสงค์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ผู้มีความประสงค์โอนย้าย ส่งคำร้องได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 036-786024 ในวันและเวลาราชการ

คอมเมนต์