รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ ITAS ผลการประเมินรายหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด คะแนนที่ได้ 91.04 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A และมีคะแนนสูงสุดรายตัวชึ้วัด จำนวน 10 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์

เอกสารแนบ