ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 ขึ้น โดยได้ผ่านการพิจารณาร่างแผนฯ จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาดและประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์