การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ส่งรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เพื่อให้ตรวจสอบนั้น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิเน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี

คอมเมนต์

เอกสารแนบ