ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ขึุ้น โดยได้ผ่านการพิจารณาร่างแผนฯ จากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด และประชาคมท้องถิ่น แล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์