รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ของตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 ปรกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ของตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เสร็จสิ้นแล้วตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์