แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ 2 พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์