รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีที่สิ้นสุดนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์

เอกสารแนบ