ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท้ายตลาด ปีงบ 2565

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ท้ายตลาด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ท้ายตลาด ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คอมเมนต์