รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด แล้วนั้น จึงขอประกาศโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์

เอกสารแนบ