นโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ เรื่อง การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น เป็นการสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์กร จึงกำหนดนโยบายงดให้ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์