แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์