แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/ดครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการที่ได้รับการจัดสรรในเขตความรับผิดชอบ จึงจัดทำแผนฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนต์