รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขยายเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) ในระบบ E-Plan Nacc

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (ขยายเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565) และได้ดำเนินการตามแผนฯ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัตินั้น จึงรายงานผลการดำเนินการตามแผนทุจริต 4 ปี ปีงบ 2565 E-plan Nacc รอบ 12 เดือน โดยมีรายละเอียดตาม

คอมเมนต์